Deklaracja dostępności Geoportal Powiatu Raciborskiego

Starostwo Powiatowe w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Geoportal Powiatu Raciborskiego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Ułatwienia na stronie raciborz.geoportal2.pl

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
Plac Stefana Okrzei 4a, 47 - 400 Racibórz

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Mekereszewamekeresz@powiatraciborski.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 45 97 375. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku poprzez schody oraz przy użyciu pochylni umożliwiającej wjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na parterze dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku ze względu na architekturę nie ma windy, na poszczególne kondygnacje prowadzą schody bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ze względu na brak technicznych możliwości zamontowania w budynku platform schodowych i windy osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb (zostanie zapewniony dostęp alternatywny).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na prawo od wejścia do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty (3 dni) w Biurze Obsługi Klienta, fax. 32 415 87 36, e-mail: bok@powiatraciborski.pl, Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl/wps/portal

Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
Plac Stefana Okrzei 4, 47 - 400 Racibórz

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów). Za drzwiami wejściowymi bezpośrednio znajduje się Biuro Obsługi Klienta. W budynku nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na parterze oraz Biuro Obsługi Klienta dostępne są dla osób niepełnosprawnych.
W budynku na poszczególne kondygnacje można dotrzeć przy użyciu windy oraz schodami bez platform schodowych dla niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokim parterze budynku, do której można dotrzeć windą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku na poszczególne kondygnacje można dotrzeć przy użyciu windy oraz schodami bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Ze względu na brak w budynku platform schodowych osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb (zostanie zapewniony dostęp alternatywny)

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na prawo od wejścia do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty (3 dni) w Biurze Obsługi Klienta, fax. 32 415 87 36, e-mail: bok@powiatraciborski.pl, Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl/wps/portal